Wij gebruiken cookies

Hierbij willen we je laten weten dat deze site gebruik maakt van bestanden die cookies worden genoemd om ons te helpen erachter te komen waarin je geïnteresseerd bent en om je de beste gebruikerservaring te bieden. Door de site te bezoeken, ga je akkoord met het gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Het gebruik van andere soorten cookies is afhankelijk van je toestemming, die je kunt aanpassen in de onderstaande instellingen.

Beheren Alles toestaan

Selectie opslaan

1. INLEIDENDE BEPALINGEN

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen "Algemene Voorwaarden") van Brdy Ventures s.r.o., met statutaire zetel te Kurzova 2412/5, 155 00, Praag 5, identificatienummer: CZ05481601, ingeschreven in het handelsregister bij de Stedelijke rechtbank in Praag (hierna te noemen "Verkoper") regelen in overeenstemming met de bepalingen van art. 1751, lid 1 van Wet nr. 89/2012 St. van het Burgerlijk Wetboek (hierna te noemen het "Burgerlijk Wetboek"), de wederzijdse rechten en verplichtingen van de partijen die ontstaan in verband met of op basis van een koopovereenkomst (hierna te noemen de "Koopovereenkomst") gesloten tussen de verkoper en een andere natuurlijke persoon (hierna te noemen de "Koper") via de online winkel van de Verkoper. De online winkel wordt beheerd door de Verkoper op de website op het volgende internetadres: www.mamalabels.nl (hierna de "Website" genoemd), via de interface van de website (hierna de "website-interface" genoemd).

1.2. De Koper is consument of ondernemer. Een consument is iedere persoon die buiten het kader van zijn bedrijfsactiviteit of buiten de zelfstandige uitoefening van zijn beroep een overeenkomst sluit met een ondernemer of anderszins met hem handelt. De consument verstrekt de Verkoper bij het aangaan van een zakelijke relatie alleen zijn contactgegevens die nodig zijn voor een vlotte uitvoering van de bestelling, of de gegevens die hij op de aankoopdocumenten wenst te hebben.

2. Juridische verhoudingen tussen de Verkoper en de consument die niet uitdrukkelijk geregeld zijn in deze Algemene Voorwaarden of in de overeenkomst die gesloten is tussen de Verkoper en de consument, worden beheerst door de relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en Wet nr. 634/1992 St. inzake consumentenbescherming, zoals gewijzigd, evenals andere aanverwante regelgeving.

3.  Overeenkomstig de artikelen 420-422 van het Burgerlijk Wetboek wordt onder ondernemer verstaan: een persoon die is ingeschreven in het handelsregister (met name een bedrijf), een persoon die een bedrijf uitoefent op basis van een handelsvergunning (een eenmanszaak die is ingeschreven in het handelsregister), een persoon die een bedrijf uitoefent op basis van een vergunning anders dan een handelsvergunning onder speciale regelgeving (dit omvat bijvoorbeeld freelance beroepen zoals advocatuur, enz.)

4. Juridische verhoudingen van de Verkoper met de Koper, die een ondernemer is, die niet uitdrukkelijk worden geregeld door deze Algemene voorwaarden of door de overeenkomst die is gesloten tussen de Verkoper en de Koper, worden beheerst door de relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, evenals andere aanverwante regelgeving.

5. De individuele overeenkomst van de Verkoper met de Koper is superieur aan deze Algemene voorwaarden.

6. De Verkoper en de Koper worden gezamenlijk de "Partijen" genoemd.

6.1. In de koopovereenkomst kunnen van de Algemene voorwaarden afwijkende bepalingen worden overeengekomen. Afwijkende bepalingen in de koopovereenkomst hebben voorrang boven de bepalingen in de Algemene voorwaarden.

6.2. De bepalingen van de Algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de Koopovereenkomst.

6.3. De Verkoper kan de tekst van de Algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen die zijn ontstaan tijdens de geldigheidsduur van de vorige versie van de Algemene voorwaarden.

7. GEBRUIKERSACCOUNT

7.1. Op basis van de registratie van de Koper op de website heeft de Koper toegang tot zijn/haar gebruikersinterface. De Koper kan goederen bestellen via zijn/haar gebruikersinterface (hierna "gebruikersaccount" genoemd). De Koper kan goederen en diensten bestellen zonder voorafgaande registratie rechtstreeks via de webinterface van de winkel.

7.2. Bij het registreren op de website en bij het bestellen van goederen is de Koper verplicht om correcte en waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken. De Koper is verplicht om de in het gebruikersaccount verstrekte informatie bij te werken in geval van enige wijziging. De informatie die de Koper verstrekt in het gebruikersaccount en bij het bestellen van goederen wordt door de Verkoper als correct beschouwd.

7.3. De toegang tot het gebruikersaccount is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. De Koper is verplicht tot geheimhouding van de informatie die nodig is om toegang te krijgen tot zijn/haar gebruikersaccount.

7.4. Koper is niet gerechtigd derden gebruik te laten maken van het gebruikersaccount.

7.5. De Verkoper kan het gebruikersaccount annuleren, in het bijzonder indien de Koper zijn/haar gebruikersaccount langer dan 12 maanden niet gebruikt of indien de Koper zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de Koopovereenkomst (met inbegrip van de Algemene Voorwaarden) niet nakomt.

7.6. De Koper erkent dat het gebruikersaccount mogelijk niet continu beschikbaar is, in het bijzonder met betrekking tot het noodzakelijke onderhoud van de hardware- en softwareapparatuur van de Verkoper, of het noodzakelijke onderhoud van hardware- en softwareapparatuur van derden.

8. SLUITEN VAN DE KOOPOVEREENKOMST

8.1. Elke presentatie van goederen die in de webinterfacevan de winkel is geplaatst, is informatief en de Verkoper is niet verplicht om een koopovereenkomst met betrekking tot deze goederen te sluiten. Art.1732, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

8.2. De webinterface van de winkel bevat informatie over de goederen, inclusief de prijzen van individuele goederen, inclusief verpakkings- en verzendkosten. Alle prijzen op de webinterface zijn inclusief btw. De prijzen van de goederen blijven geldig zolang ze worden weergegeven op de webinterface van de winkel. Deze bepaling beperkt niet de mogelijkheid van de verkoper om een koopcontract af te sluiten onder individueel overeengekomen voorwaarden.

8.3. De webinterface van de winkel bevat ook informatie over de kosten voor verpakking en levering van goederen. De informatie over de kosten in verband met de verpakking en levering van goederen die in de webinterface van de winkel wordt vermeld, is alleen geldig in gevallen waarin de goederen binnen Nederland worden geleverd.

8.4. Om goederen te bestellen, vult de Koper het bestelformulier in de webinterface van de winkel in. Het bestelformulier bevat met name informatie over:

8.4.1. de bestelde goederen (de Koper "plaatst" de bestelde goederen in de elektronische winkelwagen in de webinterface van de winkel of uploadt foto's of andere afbeeldingsbestanden vanaf zijn computeropslag. Na het uploaden van de bestanden naar de webinterface past de Koper de afmetingen aan volgens zijn eerdere keuze. De Koper controleert de visuele weergave van de geüploade bestanden voordat hij de bestelling plaatst en maakt vervolgens de bestelling aan),

8.4.2. gegevens i.v.m. de gewenste wijze van levering van de bestelde goederen,

8.4.3.  informatie over de wijze van betaling van de koopprijs van goederen of diensten (hierna gezamenlijk aangeduid als de "Bestelling").

8.5. Voorafgaand aan het verzenden van de bestelling naar de Verkoper, is het de Koper toegestaan om de door hem ingevoerde gegevens in de bestelling te controleren en te wijzigen. De Koper verstuurt de bestelling naar de Verkoper door te klikken op de knop "BESTELLING VERSTUREN". De gegevens die in de bestelling zijn verstrekt, worden door de Verkoper als correct beschouwd. De Verkoper bevestigt de ontvangst van de bestelling onmiddellijk per e-mail aan het e-mailadres van de Koper dat is opgegeven in de gebruikersaccount of in de bestelling (hierna het "e-mailadres van de Koper" genoemd).

8.6. Afhankelijk van de aard van de bestelling (hoeveelheid goederen, hoogte van de koopprijs, geschatte verzendkosten), is de Verkoper altijd gerechtigd om de Koper om aanvullende bevestiging te vragen (bijvoorbeeld schriftelijk of telefonisch).

8.7. De contractuele relatie tussen de Verkoper en de Koper komt tot stand door de betekening van de aanvaarding van de bestelling (aanvaarding), die door de Verkoper aan de Koper wordt verzonden per elektronische post naar het e-mailadres van de Koper.

8.8. Koper stemt in met het gebruik van communicatiemiddelen op afstand bij het sluiten van de Koopovereenkomst. De kosten die Koper maakt voor het gebruik van communicatiemiddelen op afstand in verband met de totstandkoming van de Koopovereenkomst (kosten van internetverbinding, kosten van telefoongesprekken) zijn voor rekening van Koper zelf en zullen niet afwijken van het basistarief.

8.9. Als er sprake is van overmacht waardoor de Verkoper zijn contractuele verplichtingen niet kan nakomen, heeft de Verkoper het recht om de leveringsdatum te verlengen of zich dienovereenkomstig uit de overeenkomst terug te trekken. In geen geval is de opdrachtnemer aansprakelijk voor schade. In het geval van terugtrekking uit de overeenkomst zal de Verkoper de Koper hiervan op de hoogte stellen en zal hij de prijs die is betaald voor de bestelde goederen of diensten onmiddellijk terugbetalen aan de Koper, met gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel dat door de Koper is gebruikt, of op een bankrekening die door de Koper is meegedeeld.

8.10. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de inhoud van afbeeldingen of foto's die door de Koper of een andere persoon zijn geüpload naar een voor de Verkoper toegankelijk opslagmedium visueel te inspecteren. De Koper verbindt zich ertoe geen opdracht te geven voor de productie van foto's met een aanstootgevende inhoud (d.w.z. foto's die kinderpornografie, wrede of onmenselijke handelingen of inhoud van erotische aard zouden weergeven). De Verkoper verklaart dat het proces van het maken van foto's met aanstootgevende inhoud (bijv. naaktheid) zal worden opgeschort.

9. PRIJS VAN DE GOEDEREN EN BETALINGSVOORWAARDEN

9.1. De prijs van de goederen en eventuele kosten in verband met de levering van de goederen op grond van de Koopovereenkomst kunnen op de volgende manieren door Koper aan Verkoper worden betaald:

• per kaart online (Creditcard, Apple Pay, Google Pay);

• iDEAL (onmiddellijke betaling via elektronisch bankieren);

9.2. Samen met de koopprijs is de koper ook verplicht de kosten in verband met de verpakking en levering van de goederen in het overeengekomen bedrag aan de Verkoper te betalen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, omvat de koopprijs ook de kosten in verband met de levering van de goederen.

9.3. In geval van niet-contante betaling is de Koper verplicht bij het betalen van de goederen ook het variabele symbool van de betaling aan te geven. In geval van niet-contante betaling is aan de verplichting van de Koper om de koopprijs te betalen voldaan wanneer het betreffende bedrag op de Rekening van de Verkoper is bijgeschreven.

9.4. De Verkoper is gerechtigd, in het bijzonder in het geval dat de Koper de bestelling niet bevestigt (artikel 3.6), betaling van de volledige koopprijs te eisen nog voordat de goederen naar de Koper worden verzonden. Art. 2119, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

9.5. Eventuele kortingen op de prijs van de goederen die door de Verkoper aan de Koper worden verleend, kunnen niet worden gecombineerd.

9.6. Indien het gebruikelijk is in handelsbetrekkingen of indien het is voorzien door algemeen bindende wettelijke voorschriften, zal de Verkoper een belastingdocument – factuur uitreiken aan de Koper met betrekking tot betalingen die zijn gedaan op basis van het Koopcontract. De Verkoper is geen BTW-plichtige. De Verkoper zal het fiscale document – factuur uitreiken aan de Koper na betaling van de prijs van de goederen en dit in elektronische vorm verzenden naar het elektronische adres van de Koper.

10. HERROEPEN VAN DE OVEREENKOMST

10.1. De Koper erkent dat het volgens de bepalingen van artikel 1837 van het Burgerlijk Wetboek niet mogelijk is om af te zien van de koopovereenkomst voor de levering van goederen, die werd gewijzigd volgens de wensen van de koper of voor diens persoon, van een overeenkomst voor de levering van bederfelijke goederen alsmede goederen die na levering onherstelbaar vermengd zijn met andere goederen, van een overeenkomst tot levering van goederen in gesloten verpakking die de consument uit de verpakking heeft gehaald en die om hygiënische redenen niet kunnen worden geretourneerd, en van een overeenkomst tot levering van een geluids- of beeldopname of een computerprogramma indien de oorspronkelijke verpakking beschadigd is.

10.2. Behoudens het geval bedoeld in artikel 5.1 van de Algemene voorwaarden of enig ander geval waarin het niet mogelijk is om van de Koopovereenkomst af te zien, heeft de Koper overeenkomstig de bepalingen van art.1829, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek het recht om de Koopovereenkomst te herroepen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen; indien het voorwerp van de Koopovereenkomst bestaat uit verschillende soorten goederen of de levering van verschillende onderdelen, loopt deze termijn vanaf de datum van ontvangst van de laatste levering van goederen. De herroeping van de koopovereenkomst moet binnen de in de vorige zin genoemde termijn aan de Verkoper worden gezonden. De Koper kan de herroeping van de Koopovereenkomst sturen naar het adres van de vestiging of naar het e-mailadres van de Verkoper: [email protected]

10.3. In geval van herroeping van de Koopovereenkomst op grond van artikel 5.2 van de Algemene voorwaarden wordt de Koopovereenkomst van meet af aan ontbonden. De goederen moeten binnen veertien (14) dagen na de herroeping van de overeenkomst aan de Verkoper worden teruggezonden. Indien de Koper de Koopovereenkomst herroept, draagt hij de kosten verbonden met het terugzenden van de goederen aan de Verkoper, zelfs indien de goederen door de aard ervan niet via de gewone post kunnen worden teruggezonden.

10.4.  In geval van herroeping van de overeenkomst op grond van artikel 5.2 van de Algemene voorwaarden zal de Verkoper de van de Koper ontvangen financiële middelen binnen veertien (14) dagen na de herroeping van de overeenkomst door de Koper terugbetalen op dezelfde wijze als de Verkoper deze van de Koper heeft ontvangen. De Verkoper heeft ook het recht om het door de Koper betaalde geld terug te geven al bij de teruggave van de goederen door de Koper of op een andere manier, op voorwaarde dat de Koper hiermee instemt en er geen extra kosten ontstaan voor de Koper. Als de Koper de koopovereenkomst herroept, is de Verkoper niet verplicht om de ontvangen financiële middelen aan de Koper terug te betalen voordat de Koper de goederen aan hem heeft teruggezonden of bewijst dat hij de goederen aan de Verkoper heeft gezonden.

10.5. De Verkoper is gerechtigd de vordering tot betaling voor schade aan de goederen eenzijdig te verrekenen met de vordering van de Koper tot terugbetaling van de koopprijs.

10.6. In gevallen waarin de Koper het recht heeft om in overeenstemming met de bepalingen van art. 1829, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek van de koopovereenkomst af te zien, heeft de Verkoper ook het recht om de Koopovereenkomst op elk moment te herroepen, totdat de Koper de goederen overneemt. In dit geval zal de Verkoper de koopprijs onverwijld aan de Koper terugbetalen door middel van overschrijving op de door de Koper aangegeven rekening.

10.7. Indien aan de Koper samen met de goederen een geschenk wordt gegeven, wordt de geschenkovereenkomst tussen de Verkoper en de Koper gesloten onder de voorwaarde dat indien de Koper de koopovereenkomst herroept, de geschenkovereenkomst met betrekking tot dit geschenk komt te vervallen en de Koper verplicht is het geschenk samen met de goederen aan de Verkoper terug te geven.

11. VERVOER EN LEVERING VAN GOEDEREN

11.1. Indien de wijze van vervoer is overeengekomen op basis van een speciaal verzoek van de Koper, draagt de Koper het risico en de eventuele hieraan verbonden extra kosten.

11.2. Indien de Verkoper op grond van de koopovereenkomst verplicht is de goederen te leveren op de door de Koper in de bestelling opgegeven plaats, is de Koper verplicht de goederen bij levering in ontvangst te nemen.

11.3. Indien het om redenen aan de zijde van de Koper noodzakelijk is om de goederen herhaaldelijk of op een andere wijze dan gespecificeerd in de bestelling te leveren, is de Koper verplicht de kosten verbonden aan de herhaalde levering van goederen, of de kosten verbonden aan een andere wijze van levering, te betalen.

11.4. Bij ontvangst van de goederen van de vervoerder is de Koper verplicht de verpakking van de goederen op integriteit te controleren en bij eventuele gebreken de vervoerder onmiddellijk op de hoogte te stellen. Als de verpakking beschadigd blijkt te zijn, wat erop wijst dat er met de zending is geknoeid, hoeft de Koper de zending van de vervoerder niet te accepteren.

11.5. Overige rechten en verplichtingen van partijen bij het vervoer van de goederen kunnen worden geregeld in de bijzondere leveringsvoorwaarden van de Verkoper, indien deze door Verkoper zijn uitgegeven.

11.6. De Verkoper biedt de volgende methoden van vervoer en levering:

•  het verzenden van de goederen via de door de Koper op de website gekozen vervoerder.

12. RECHTEN UIT GEBREKKIGE NAKOMING

12.1. De rechten en plichten van de partijen met betrekking tot rechten die voortvloeien uit een gebrekkige nakoming worden geregeld door de relevante algemeen bindende wettelijke voorschriften (in het bijzonder de bepalingen van art. 1914 tot 1925, art. 2099 tot 2117 en art. 2161 tot 2174 van het Burgerlijk Wetboek en Wet nr. 634/1992 St. inzake consumentenbescherming, zoals gewijzigd).

12.2. De Verkoper is jegens de Koper aansprakelijk dat de goederen bij ontvangst vrij zijn van gebreken. In het bijzonder is de Verkoper jegens de Koper aansprakelijk dat op het moment dat de Koper de goederen in ontvangst neemt:

12.2.1.  de goederen de kenmerken hebben die tussen de partijen zijn overeengekomen en, bij gebreke van overeenstemming, de kenmerken hebben die door de Verkoper of de fabrikant zijn beschreven of door de Koper worden verwacht gezien de aard van de goederen en op basis van de door hen gevoerde reclame,

12.2.2. de goederen geschikt zijn voor het doel dat door de Verkoper voor het gebruik ervan is opgegeven of waarvoor goederen van deze soort gewoonlijk worden gebruikt,

12.2.3. de goederen wat betreft kwaliteit of afwerking overeenstemmen met het overeengekomen monster of model, indien de kwaliteit of afwerking is vastgesteld aan de hand van het overeengekomen monster of model,

12.2.4.  de goederen in de juiste hoeveelheid, maat of gewicht zijn; en

12.2.5. de goederen voldoen aan de eisen van de wetgeving.

12.3. Het bepaalde in artikel 7.2 van de Algemene voorwaarden is niet van toepassing op goederen die tegen een lagere prijs zijn verkocht op het gebrek waarvoor de lagere prijs is overeengekomen, op slijtage van de goederen die is veroorzaakt door het normale gebruik daarvan, op het gebrek bij gebruikte goederen dat overeenkomt met de mate van gebruik of slijtage die de goederen hadden toen zij door de Koper werden overgenomen, of indien dit voortvloeit uit de aard van de goederen.

12.4. Indien een gebrek zich voordoet binnen zes maanden na ontvangst, worden de goederen geacht gebrekkig te zijn geweest bij ontvangst. De Koper heeft het recht om binnen vierentwintig maanden na ontvangst aanspraak te maken op een gebrek dat zich voordoet in consumentengoederen.

12.5. De Koper dient de rechten uit de gebrekkige nakoming te doen gelden op het adres van de Verkoper van zijn/haar vestiging waar de aanvaarding van de vordering mogelijk is met betrekking tot het verkochte assortiment, of op de maatschappelijke zetel of plaats van vestiging.

12.6. Andere rechten en verplichtingen van partijen in verband met de aansprakelijkheid van Verkoper voor gebreken kunnen worden geregeld in het Klachtenreglement van Verkoper.

12.7. De Verkoper waarschuwt dat inkt en chemisch ontwikkelde foto's gevoelig zijn voor licht, wat kleurvervaging veroorzaakt.

13. ANDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

13.1. De Koper verwerft de eigendom van de goederen na betaling van de volledige koopprijs van de goederen.

13.2. De Verkoper is niet gebonden aan gedragscodes met betrekking tot de Koper in de zin van art. 1826, lid 1, onder e) van het Burgerlijk Wetboek.

13.3. De Tsjechische Handelsinspectie (Česká obchodní inspekce), gevestigd te Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID nr.: 00020869, internetadres: http://www.coi.cz, is bevoegd voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen die voortvloeien uit een koopovereenkomst.

13.4. De Verkoper is gerechtigd om goederen te verkopen op basis van een handelsvergunning. De controle wordt uitgevoerd binnen het kader van haar bevoegdheid door de bevoegde autoriteit. Het toezicht op de bescherming van persoonsgegevens wordt uitgeoefend door het Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens (Úřad pro ochranu osobních údajů). De Tsjechische Handelsinspectie ziet onder andere toe op de naleving van Wet nr. 634/1992 St. inzake consumentenbescherming, zoals gewijzigd.

13.5. Koper aanvaardt hierbij het risico van verandering van omstandigheden in de zin van art. 1765 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

14. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

14.1. De bescherming van persoonsgegevens van de Koper, die een natuurlijk persoon is, wordt geregeld door Wet nr. 101/2000 St. inzake de bescherming van persoonsgegevens, zoals gewijzigd.

14.2.  De Koper stemt in met de verwerking van de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, huisadres, identificatienummer, BTW-nummer, e-mailadres, telefoonnummer, foto's en ander beeldmateriaal (hierna gezamenlijk te noemen "persoonsgegevens").

14.3. De Koper stemt in met de verwerking van persoonsgegevens door de Verkoper ten behoeve van de uitoefening van de rechten en verplichtingen uit hoofde van de Koopovereenkomst en ten behoeve van het onderhoud van het gebruikersaccount. Tenzij de Koper anders verkiest, stemt de Koper in met de verwerking van persoonsgegevens door de Verkoper ook voor het doel van het verzenden van informatie en commerciële communicatie aan de Koper. Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in zijn geheel volgens dit artikel is geen voorwaarde die op zichzelf het sluiten van de koopovereenkomst zou verhinderen.

14.4. De Koper erkent dat hij verplicht is om zijn persoonlijke gegevens (tijdens de registratie, in zijn gebruikersaccount, bij het plaatsen van een bestelling via de webinterface van de winkel) correct en naar waarheid te verstrekken en dat hij verplicht is om de Verkoper zonder onnodige vertraging op de hoogte te stellen van elke wijziging in zijn persoonlijke gegevens.

14.5. De Verkoper kan de verwerking van de persoonsgegevens van de Koper delegeren aan een derde verwerker. Met uitzondering van de personen die de goederen vervoeren, zullen persoonsgegevens niet worden overgedragen door de Verkoper aan derden zonder voorafgaande toestemming van de Koper.

14.6. Persoonsgegevens worden voor onbepaalde tijd verwerkt. De persoonsgegevens worden op geautomatiseerde wijze verwerkt in elektronische vorm of op niet-geautomatiseerde wijze in papieren vorm.

14.7. De Koper bevestigt dat de verstrekte persoonlijke gegevens juist zijn en dat hij/zij ervan op de hoogte is gesteld dat dit een vrijwillige verstrekking van persoonlijke gegevens is.

14.8. Indien de Koper van mening is dat de Verkoper of de Verwerker (artikel 9.5) zijn persoonsgegevens verwerkt op een wijze die in strijd is met de bescherming van het privé- en persoonlijk leven van de Koper of in strijd is met de wet, met name indien de persoonsgegevens onjuist zijn met betrekking tot het doel van de verwerking, kan hij:

14.8.1. de Verkoper of Verwerker om uitleg vragen,

14.8.2. van de Verkoper of de Verwerker eisen dat deze de daardoor veroorzaakte toestand verhelpt.

14.9. Indien de Koper informatie vraagt over de verwerking van zijn persoonsgegevens, is de Verkoper verplicht hem deze informatie te verstrekken. Verkoper is gerechtigd voor het verstrekken van de informatie op grond van de vorige zin een redelijke vergoeding in rekening te brengen, die niet hoger is dan de kosten die nodig zijn om de informatie te verstrekken.

15. VERSTUREN VAN COMMERCIËLE BERICHTEN EN OPSLAAN VAN COOKIES

15.1. De Koper stemt in met het verzenden van informatie met betrekking tot de goederen, diensten of activiteiten van de Verkoper naar het elektronische adres van de Koper en stemt verder in met het verzenden van commerciële communicatie door de Verkoper naar het elektronische adres van de Koper.

15.2. De Koper gaat akkoord met de opslag van cookies op zijn/haar computer. In het geval dat de aankoop op de website kan worden gedaan en de verplichtingen van de Verkoper op grond van de koopovereenkomst kunnen worden nagekomen zonder de opslag van cookies op de computer van de Koper, kan de Koper de toestemming op grond van de vorige zin te allen tijde intrekken.

16. LEVERING

16.1. Betekening of kennisgeving aan de Koper kan geschieden op het elektronische adres van de Koper.

17. SLOTBEPALINGEN

17.1. Indien de door de koopovereenkomst tot stand gebrachte relatie een internationaal (buitenlands) element bevat, komen de Partijen overeen dat de relatie wordt beheerst door Tsjechisch recht. Dit doet geen afbreuk aan de rechten van de consument op grond van algemeen bindende wetgeving.

17.2. Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden ongeldig of onwerkzaam is of wordt, zal de ongeldige bepaling worden vervangen door een bepaling waarvan de strekking de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert. De ongeldigheid of onwerkzaamheid van een bepaling heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

17.3. De koopovereenkomst met inbegrip van de Algemene Voorwaarden wordt door de Verkoper in elektronische vorm gearchiveerd en is niet toegankelijk.

17.4. Contactgegevens van de Verkoper: adres voor betekening: Brdy Ventures s.r.o., Kurzova 2412/5, 155 00, Praha 5, Tsjechië, e-mailadres: [email protected], telefoon: +420 605 507 881.

In Praag op 01-09-2022